عصر حاضر زمانه ای است که در صنعت رابط های محاسبه گر در فناوری پرتال خلاصه می شود.استفاده از پرتال ها به شدت رو به افزایش است به همین علت تعداد محصولات مربوط به پرتال نیز متنوع و گسترده می باشد.موفقیت در صنعت پرتال موجب شده تا مهندسی پرتال به سمت یک چارچوب منعطفی پیش برود که بتواند به سرعت خود را با تغییرات بازار و همچنین تغییرات محصول تطبیق دهد. در جدول (۱) سیر تحول رابط های محاسب کاربران ملاحظه می شود.