نوشته‌ها

مزایای استفاده از مرکز امنیت SOC چیست؟

ازمزایای استفاده از مرکز امنیت SOC ،تجهیزات وبرنامه ها و های قوی است که برای تشخیص هکرها و تامین امنیت اطلاعات شبکه ها در سازمان‌ها به کار گرفته می شود.