نوشته‌ها

سازمان های سازگار با BPMS

نکته اصلی برای سازمان های سازگار با BPMS ونحوه پیاده سازی پروژه این است که حضور BPMS در یک سازمان را به خوبی ایجاد کنید و یا سبب نتیجه عکس در سازمان می شود.