نوشته‌ها

دلیل استفاده از سیستم مدیریت فرایندها

سیستم مدیریت فرایندها به صورت مکانیزه کار را به نفر بعدی ارجاع می دهد و در مواقع مورد نیاز، هشدار های لازم را اعلان می کند.