نوشته‌ها

آیا فناوری یادگیری ماشینی، انتظارات را برآورده می سازد؟

اگر فناوری یادگیری ماشینی اجرا شود، یک عملیات امنیتی از ابتدا تا انتها تکمیل می‌شود؛ بنابراین مداخله نیروی انسانی کاهش خواهد یافت.