نوشته‌ها

سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار چیست

مدیریت فرایندهای کسب و کار باعث تغییر وتحولات بسیاری در توسعه فرایندها می ‌شود به همین خاطر متمرکز بودن روی فرایندها ی چند منظوره به وجود می آید.