نوشته‌ها

فناوری اطلاعات و ازتباطات

استفاده BPM به عنوان زبان مشترک

سازمان ها برای بهبود کارایی برفرآیندهای تجاری خود تمرکز دارند و بطور فزاینده ای ازراه حل های مدیریت کسب و کار یا BPM به عنوان زبان مشترک استفاده می کنند.